இன்றைய சிந்தனை

பல நன்மைகள் வாய்ந்த நண்பர்களின் தொடர்பை விட, தேர்ந்தெடுத்த சில புத்தகங்களின் உறவு நமக்கு அதிக நன்மையளிக்கும்.

சர். கோல்டன்


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences