இன்றைய சிந்தனை

புறச்சூழல் எம்மை துன்பத்துக்குள்ளாக்குவதாக புலம்புகிறோம். உண்மையில் அது எமது தீர்மானம் மட்டுமே. அதிலிருந்து விடுபடக்கூடிய சக்தி எம்மிடம் உண்டு.

மார்கஸ் அரேலியஸ்


Welcome to w3Tamil!
Tamil99 Key Sequences